شهرداری ورامین » آب نمای ابتدای جاده جعفر آباد توسط شهرداری ورامین راه اندازی شد. آب نمای ابتدای جاده جعفر آباد توسط شهرداری ورامین راه اندازی شد. – شهرداری ورامین
آب نمای ابتدای جاده جعفر آباد توسط شهرداری ورامین راه اندازی شد.
۱۸ دی ۱۴۰۱
نسخه چاپی
آب نمای ابتدای جاده جعفر آباد توسط شهرداری ورامین راه اندازی شد.

 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، بر حسب دستور و پیگیری مجتبی نظری معاونت محترم خدمات شهری شهرداری ورامین ، آب نمای ابتدای جاده جعفرآباد راه اندازی شد و آب گیری آن توسط واحد برق و تأسیسات ناحیه یک این شهرداری انجام گردید.