شهرداری ورامین » آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوجوانان در سازمان موتوری شهرداری ورامین آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوجوانان در سازمان موتوری شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوجوانان در سازمان موتوری شهرداری ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوجوانان در سازمان موتوری شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین سلمان خانی مسول واحد بهداشت حرفه ای از آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوجوانان در سازمان موتوری شهرداری ورامین خبرداد

سلمان خانی مسول واحد بهداشت حرفه ای گفت برگزاری اینگونه آموزشها در روند ارتقای آگاهی در خصوص پیشگیری کارکنان مجموعه شهرداری تاثیر بسزایی دارد و این روند در تمام نواحی و مناطق دیگر شهرداری برگزار میشود