آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوجوانان در سازمان موتوری شهرداری ورامین
آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوجوانان در سازمان موتوری شهرداری ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوجوانان در سازمان موتوری شهرداری ورامین
روز چهارشنبه مورخ 17آبان 1396آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوجوانان در سازمان موتوری شهرداری ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین سلمان خانی مسول واحد بهداشت حرفه ای از آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نوجوانان در سازمان موتوری شهرداری ورامین خبرداد

سلمان خانی مسول واحد بهداشت حرفه ای گفت برگزاری اینگونه آموزشها در روند ارتقای آگاهی در خصوص پیشگیری کارکنان مجموعه شهرداری تاثیر بسزایی دارد و این روند در تمام نواحی و مناطق دیگر شهرداری برگزار میشود