شهرداری ورامین » (( آگهي تجديد مناقصه عمومي )) (( آگهي تجديد مناقصه عمومي )) – شهرداری ورامین
(( آگهي تجديد مناقصه عمومي ))
۰۶ تیر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
(( آگهي تجديد مناقصه عمومي ))

 

پروژه رديف بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ اعتبار (ريال) قيمت بر اساس
جدولگذاري و همسطح سازي پياده رو خيابان شهيد بهشتي حد فاصل خيابان شهيد محمودي تا مسجد جامع و همسطح سازي از مسجد جامع تا ميدان رازي رديف هاي

۸۴، ۹۱ و ۸۷

۹/۰۶/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهاي ابنيه سال ۹۵ و جدولگذاري بر اساس فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۵
همسطح سازي پياده روهاي سطح شهر رديف هاي

۸۶،۸۸،۸۹،۹۰

۱۲/۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهاي ابنيه سال ۹۵
تراش و روكش آسفالت مكانيزه معابر سطح شهر       ( منطقه يك) رديف هاي ۶۵ الي ۷۳ ۲۰/۵۰۸/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۵
تراش و روكش آسفالت مكانيزه معابر سطح شهر       ( منطقه دو) رديف هاي ۵۸ الي ۶۲ ۱۶/۲۳۳/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۵

– داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۵روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به سایت اینترنتی  www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد تجديد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند . (تلفن تماس :  ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

– شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

– هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان تجديد مناقصه خواهد بود .

– سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط تجديد مناقصه موجود مي باشد .

                 حيدريان

شهردار ورامين