شهرداری ورامین » (( آگهي تجديد مناقصه عمومي )) (( آگهي تجديد مناقصه عمومي )) – شهرداری ورامین
(( آگهي تجديد مناقصه عمومي ))
۰۶ تیر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
(( آگهي تجديد مناقصه عمومي ))

 

پروژه رديف بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ اعتبار (ريال) قيمت بر اساس
پروژه آماده سازي زمين جهت احداث زمين چمن مصنوعي فوتسال در پارك شهداي دهوين رديف ۹۶ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ فهرست بهاي ابنيه سال ۹۵
پروژه طراحي مجتمع فرهنگي و تفريحي          ( استخر  و … ) رديف ۷۵ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ آخرين بخشنامه هاي ابلاغي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست محترم جمهور
پروژه جدولگذاري در معابر رديف هاي ۷۷ الي ۸۲ ۵۶۸۵۰۰۰۰۰۰ فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۵
پروژه تكميل خيابان ۳۰ متري كهنه گل رديف ۳۸ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ فهرست بهاي راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۵

– داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۵روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به سایت اینترنتی  www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد تجديد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

– شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

– هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان تجديد مناقصه خواهد بود .

– سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط تجديد مناقصه موجود مي باشد .

                                                                                                                                                حيدريان

                                                                                                                                            شهردار ورامين