شهرداری ورامین » آگهي تجدید مناقصه عمومي آگهي تجدید مناقصه عمومي – شهرداری ورامین
آگهي تجدید مناقصه عمومي
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
نسخه چاپی
آگهي تجدید مناقصه عمومي

 

 شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۴۰۰، پروژه های ذيل را از طريق تجدید مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .

پروژه رديف بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ اعتبار (ريال) قيمت بر اساس
جدول گذاری خیابان شهید صدرایی امرآباد ردیف ۳-۲-۴۰۲ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰
جدول گذاری معابر سطح شهر (ناحیه ۲) ردیف ۱-۲-۴۰۲ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰
جدول گذاری معابر سطح شهر (ناحیه ۳) ردیف ۱-۲-۴۰۲ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰
جدول گذاری معابر سطح شهر (ناحیه ۴) ردیف ۱-۲-۴۰۲ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰

– داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۰روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين مراجعه و اسناد تجدید مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

     – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

     – هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود .

     – سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط تجدید مناقصه موجود مي باشد . 

                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  دهقان                  

                                                                                                      شهردار ورامين