شهرداری ورامین » آگهي تجدید مناقصه عمومي آگهي تجدید مناقصه عمومي – شهرداری ورامین
آگهي تجدید مناقصه عمومي
۲۴ آذر ۱۴۰۱
نسخه چاپی
آگهي تجدید مناقصه عمومي

شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۴۰۱، پروژه ذيل را از طريق تجدید مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .

پروژه فاز دوم مجتمع ورزشی پارک جوان – رديف بودجه مصوب سال ۱۴۰۱- ردیف ۲-۳-۶۰۶

قيمت بر اساس ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۱

– داوطلبان جهت شركت در تجدید مناقصه فوق مي بايست حداكثر ظرف مدت ۳ روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه از طريق مراجعه به سامانه تداركات دولت (ستاد) و مراجعه حضوري در ساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين جهت دريافت اسناد تجدید مناقصه اقدام نمايند.

– شركت كنندگان مي بايست حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از مهلت دريافت اسناد، ضمن بارگذاري تصاوير پيشنهادات خود به همراه مستندات درخواست شده در سامانه ستاد، نسبت به ارسال پاکت الف(سپرده شرکت در تجدید مناقصه) خود تا مهلت تعيين شده به صورت فيزيكي به دبیرخانه شهرداری ورامين اقدام نمایند.

 (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

– ملاك پذيرش پيشنهادات، بارگذاري اسناد در سامانه تداركات دولت مي باشد.

– شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

– هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود .

– ساير اطلاعات و جزئيات درفرم شرایط تجدید مناقصه موجود مي باشد .

 

                                                                                                           مومنی                  

                                                                                                                    شهردار ورامين