شهرداری ورامین » (( آگهي تجدید مناقصه عمومي )) (( آگهي تجدید مناقصه عمومي )) – شهرداری ورامین
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
نسخه چاپی
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))

 

 

 شهرداري ورامين در نظر دارد بر اساس ابلاغ موافقتنامه ۵۶۹۵۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ به شرح عملیات تملک دارایی های سرمایه ای طرح شماره ۳۰۰د۱۵۰۲۰۰۴در سال ۹۸ با اعتبار ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (سی و پنج میلیارد ریال)(اعتبار  استانی) ، پروژه  ذيل را از طريق تجدید مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .

پروژه محل تامين اعتبار (ريال) قيمت بر اساس
احداث بلوار سي متري الغدير حدفاصل ميدان امام علي (ع) تا كمربندي شمالي ورامين(آسفالت مكانيزه) اعتبارات موضوع اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (اعتبار استانی)(جزء ۱۴ ردیف ۵۵۰۰۰۰) ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۹ با ۳۰درصد بالاسری و با هزينه تجهيز كارگاه مقطوع بدون تعديل و بدون مابه التفاوت مصالح و بدون هيچگونه ضريب ديگر
اعتبارات موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم رانندگی(اعتبار استانی) ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

– داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۲ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه از طریق سامانه الکترونیک ستاد مراجعه و نسبت به شرکت در تجدید مناقصه فوق اقدام نمایند و همچنین در مهلت مقرر و در ساعات اداری با مراجعه به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين اسناد تجدید مناقصه را دريافت و الزاما پيشنهادات خود را به همراه رسید ثبت در سامانه ستاد به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

     – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

     – هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود .

     – سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط تجدید مناقصه موجود مي باشد .

                                                                                                                            دهقان                  

                                                                                                                     شهردار ورامين