شهرداری ورامین » (( آگهي مناقصه عمومي )) (( آگهي مناقصه عمومي )) – شهرداری ورامین
(( آگهي مناقصه عمومي ))
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
نسخه چاپی
(( آگهي مناقصه عمومي ))

 شهرداري ورامين در نظر دارد بر اساس ابلاغ موافقتنامه ۵۶۹۵۷۷ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۸ به شرح عملیات تملک دارایی های سرمایه ای طرح شماره ۳۰۰د۱۵۰۲۰۰۴در سال ۹۸ با اعتبار ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۵ ریال (سی و پنج میلیارد ریال) ، پروژه  ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .

پروژه محل تامين اعتبار (ريال) قيمت بر اساس
احداث بلوار سي متري الغدير حدفاصل ميدان امام علي (ع) تا كمربندي شمالي ورامين(آسفالت مكانيزه) اعتبارات موضوع اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

(جزء ۱۴ ردیف ۵۵۰۰۰۰)

۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۹ با ۳۰درصد بااسري و با هزينه تجهيز كارگاه مقطوع بدون تعديل و بدون مابه التفاوت مصالح و بدون هيچگونه ضريب ديگر
اعتبارات موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم رانندگی ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
جمع مبلغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

– داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۲ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه از طریق سامانه الکترونیک ستاد مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه فوق اقدام نمایند و همچنین در ساعات اداری با مراجعه به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

     – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

     – هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود .

     – سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد .

                                                                                                                                      دهقان                   

                                                                                                                     شهردار ورامين