شهرداری ورامین » (( آگهي مناقصه عمومي )) (( آگهي مناقصه عمومي )) – شهرداری ورامین
(( آگهي مناقصه عمومي ))
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
نسخه چاپی
(( آگهي مناقصه عمومي ))

(( آگهي مناقصه عمومي ))

 شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ ، پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرایط واگذار نمايد .

پروژه رديف بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ اعتبار (ريال) قيمت بر اساس
تکمیل پل بتنی تقاطع ۳۰ متری کهنه گل   ردیف ۲-۴ -۴۰۸ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۹
درزگیری پلیمری ترکهای آسفالت معابر سطح شهر ردیف ۲- ۴- ۴۰۲ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راهداری سال ۱۳۹۹
بهسازی بوستان محله ای سطح شهر بصورت دستمزدی ردیف ۶-۱-۲۰۱ ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مناسب ترین قیمت
فاز دوم همسطح سازی (جدول و کفپوش) بلوار اصلی تهران- ورامین حدفاصل خیابان بهرام مصیری تا میدان کفن پوشان ردیف احداث و بهسازی پیاده روها بند ۱ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۹
تکمیل کانال حد فاصل خیابان سیلو تا بلوار معلم ردیف ۱-۱- ۲۰۷ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۳۹۹

– داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۲ روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

     – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

     – هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود .

     – سايراطلاعات و جزئيات درفرم شرایط مناقصه موجود مي باشد .

 

                                                                                                                            دهقان                  

                                                                                                                     شهردار ورامين