شهرداری ورامین » آگهی تجدید مزایده عمومی ((استقرار دکه های عرضه مستقیم میوه و تره بار)) آگهی تجدید مزایده عمومی ((استقرار دکه های عرضه مستقیم میوه و تره بار)) – شهرداری ورامین
آگهی تجدید مزایده عمومی ((استقرار دکه های عرضه مستقیم میوه و تره بار))
۳۱ تیر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
آگهی تجدید مزایده عمومی ((استقرار دکه های عرضه مستقیم میوه و تره بار))

۱-بلوار امام رضا(ع) نرسیده به میدان بسیج ابتدای ساختمانهای مسکن مهر (مجتمع های شقایق) – منطقه یک – ۴۰ متر مربع

۲-چهارراه روغن کشی (غرفه شماره دو ) – منطقه دو – ۴۰ متر مربع

۳-خیرآباد بلوار اصلی نرسیده به خیابان ولایت فقیه – منطقه دو – ۴۰ متر مربع

داوطلبان می توانند ظرف مدت ۱۵ روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه تفاهم در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری ورامین و یا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداری ورامین مراجعه و اسناد تجدید مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس:۳۶۲۴۲۵۲۵ الی ۷ داخلی ۳۶۴-۳۶۶

-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان تجدید مزایده خواهد بود.

-سایر اطلاعات و جزئیات در فرم شرایط تجدید مزایده موجود می باشد.