آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
آگهی تجدید مزایده عمومی
آگهی تجدید مزایده عمومی
۱۴ شهریور ۱۳۹۴
نسخه چاپی
آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز شمار ۸۲۴۶/۸۳۶ مورخ ۹۴/۳/۳۰ شورای اسلامی شهر ورامین،اجاره غرفه فروش تنقلات در پارک های سطح شهر،اجاره غرفه فروش تنقلات در جایگاه های سی.ان.جی ،اجاره فضای بازی کودکان در پارک های سطح شهر و اجاره اغذیه فروشی در پارک های سطح شهرورامین را از طریق تجدید مزایده عمومی … ادامه خواندن آگهی تجدید مزایده عمومی

شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوز شمار ۸۲۴۶/۸۳۶ مورخ ۹۴/۳/۳۰ شورای اسلامی شهر ورامین،اجاره غرفه فروش تنقلات در پارک های سطح شهر،اجاره غرفه فروش تنقلات در جایگاه های سی.ان.جی ،اجاره فضای بازی کودکان در پارک های سطح شهر و اجاره اغذیه فروشی در پارک های سطح شهرورامین را از طریق تجدید مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

داوطلبان می توانند ظرف مدت ۱۵ روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری و یا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهرداری ورامین مراجعه و اسناد تجدید مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس:۳۶۲۴۲۵۲۵ الی ۷ داخلی ۳۶۴-۳۶۶

-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان تجدید مزایده خواهد بود.

-سایر اطلاعات و جزئیات در فرم شرایط تجدید مزایده موجود می باشد.