تعطیلی هر گونه عملیات عمرانی و ساختمانی تا رفع معضل ویروس کرونا
ورودی پارک های ورامین مسدود شد
فضاسازی محیطی شهری با نصب بنرهای شعار سال ۱۳۹۹
کاشت بیش از ۷۰۰ هزار گل و گیاه در پارک ها و بوستان های شهر ورامین
اجرای طرح جدید مبارزه با ویروس کرونا در حوزه پسماند شهری
آگهی تجدید مناقصه شهرداری ورامین
آگهی تجدید مناقصه شهرداری ورامین
۰۳ شهریور ۱۳۹۷
نسخه چاپی
آگهی تجدید مناقصه شهرداری ورامین
شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ پروژه ذیل را از طریق آگهی تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین”شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ پروژه ذیل را از طریق آگهی  تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

پروژه                                                           ردیف بودجه مصوب سال۱۳۹۷              اعتبار ریال                  قیمت براساس

آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر ناحیه (۱و۲)        ردیف ۷۲و۷۸و۱۳۶و۱۵۰و۱۵۹           ۱۸/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰         فهرست بهای راه ،راه آهن وباند فرودگاه سال ۱۳۹۷

آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر ناحیه (۳و۴)     ردیف ۷۹و۸۱و۱۴۸وتا۱۴۹و۱۵۵تا۱۵۸      ۱۸/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰         فهرست بهای راه ،راه آهن وباند فرودگاه سال ۱۳۹۷

پیاده رو سازی دو طرف بلوار ۴۵ متری اصلی

تهران ورامین (از پارکهای مسافر  کشاورز

الی میدان ولیعصر(عج)                                       ردیف۱۰۴                                ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰           فهرست بهای راه ،راه آهن وباند فرودگاه سال

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۲ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد