شهرداری ورامین » آگهی مزایده عمومی شهرداری ورامین آگهی مزایده عمومی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آگهی مزایده عمومی شهرداری ورامین
۲۱ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آگهی مزایده عمومی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین” شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوزوزهای شماره ۸۲۵/۴۲۳مورخ ۹۶/۳/۳و۸۲۴۶/۲۱۶۴مورخه ۹۵/۱۰/۸و۸۲۴۶/۲۹۰مورخه ۹۶/۲/۱۶شورای اسلامی شهر ورامین به شرح ذیل و از طریق اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

۱- اجاره کافی شاپ وسط آبنمای پارک پانزده خرداد، منطقه یک ۳۰متر مربع

۲- اجاره فضای بازی کودکان در پارک شقایق منطقه یک ۳۰۰متر مربع

۳-فروش ضایعات ،لوازم ماشین آلات وخودروهای اسقاطی

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد