شهرداری ورامین » ((آگهی مزایده عمومی)) ((آگهی مزایده عمومی)) – شهرداری ورامین
((آگهی مزایده عمومی))
۱۲ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
((آگهی مزایده عمومی))

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، داوطلبان می توانند ظرف مدت ۱۵ روز کاری پس از انتشارآخرین آگهی در روزنامه کثیر الانتشار و در ساعات اداری به محل سازمان به آدرس ورامین،بلوار ۳۵ متری رسالت ، کوچه تالار سرمه ، طبقه دوم ، واحد ۲۱۱ و یا به سایت اینرنتی این سازمان www.pasmandvaramin.ir مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را بر اساس شرایط اوراق مزایده عمومی به دبیر خانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن :۰۲۱۳۶۲۹۶۹۸۸)