شهرداری ورامین » آگهی مناقصه عمومی دو مورد پروژه های عمرانی شهرداری ورامین آگهی مناقصه عمومی دو مورد پروژه های عمرانی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آگهی مناقصه عمومی دو مورد پروژه های عمرانی شهرداری ورامین
۱۳ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آگهی مناقصه عمومی دو مورد پروژه های عمرانی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین” شهرداری ورامین در نظر دارد در سال جدید آگهی مناقصه عمومی دو مورد پروژه های عمرانی را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

۱-پروژه خرید آسفالت توپکا(جهت نواحی چهارگانه شهرداری) ردیف بودجه مصوب  ردیف ۲ اعتبار ریال۷۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۰  قیمت بر اساس هرتن

۲-پروژه طراحی و نقشه برداری بلوار اصلی  میدان ۱۵ خرداد تا میدان ولیعصر(عج) ردیف بودجه مصوب  ردیف ۳۴ اعتبار ریال ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ قیمت بر اساس آخرین بخشنامه های ابلاغی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست محترم جمهور

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد