شهرداری ورامین » آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین
۲۸ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین” شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مصوب سال ۱۳۹۶ بشماره ۵۲۲۲مورخ۹۶/۰۳/۲۳با موضوع دو مورد پروژه های عمرانی از طرق مناقصه عمومی به اشخاص  حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

۱- پروژه تهیه و پخش لکه گیری وپخش آسفالت ۱۲-۰و۱۹-۰ به صورت پخش دستی (منطقه یک) ردیف ۲    اعتبار ریال ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ قیمت بر اساس فهرست بهای راه،راهن و باند فرودگاه سال۱۳۹۶

۲- پروژه تکمیل پایانه مسافر بری ورامین ردیف ۴۰ ۵۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای ابنیه وتاسیسات مکانیکی سال۱۳۹۶

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد