شهرداری ورامین » آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین
۰۱ تیر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین” شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بود جه مصوب ۱۳۹۶ پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص  حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

۱- پروژه تهیه و پخش لکه گیری وپخش آسفالت ۱۲-۰و۱۹-۰ به صورت پخش دستی (منطقه دو) ردیف ۲    اعتبار ریال ۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ قیمت بر اساس فهرست بهای راه،آهن و باند فرودگاه سال۱۳۹۶

۲- پروژه جول گذاری انتهای خیابان شهید سیفی تا چهارراه امام زاده طاهر  ردیف ۲۰  ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰فهرست بهای راه آهن وباند فرودگاه سال۱۳۹۶

۳-پروژه جدول گذاری بلوار امام رضا (ع) روبروی پمپ بنزین تا میدان بسیج  ردیف ۱۹  اعتبار ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ فهرست بهای راه آهن و باند فرودگاه سال۱۳۹۶

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد