آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین
۰۷ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
آگهی مناقصه عمومی شهرداری ورامین
شهرداری ورامین در نظر داردآگهی مناقصه عمومی بشماره 16169مورخه 96/08/29 دومورد پروژه های عمرانی ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین”شهرداری ورامین در نظر داردآگهی مناقصه عمومی بشماره ۱۶۱۶۹مورخه ۹۶/۰۸/۲۹ دومورد پروژه های عمرانی ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

 

۱-پروژه بهسازی بلوار اصلی از میدان ۱۵ خرداد تا میدان ولی عصر (عج)  ردیف ۳۴  اعتبار ریال ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ قیمت براساس فهرست بهای راه،راه آهن وباند فرودگاه سال ۱۳۹۶

۲-پروژه تکمیل ساختمان شورا  ردیف ۱۵ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ قیمت براساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات مکانیکی وبرقی سال ۱۳۹۶

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس: ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وکارشناسی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود

سایر اطلاعات وجزییات درفرم شرایط مزایده مزایده موجود می باشد