شهرداری ورامین » اجرای عملیات لکه گیری خیابان شهید امیرکاظمی منطقه کارخانه قند اجرای عملیات لکه گیری خیابان شهید امیرکاظمی منطقه کارخانه قند – شهرداری ورامین
اجرای عملیات لکه گیری خیابان شهید امیرکاظمی منطقه کارخانه قند
۲۰ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
اجرای عملیات لکه گیری خیابان شهید امیرکاظمی منطقه کارخانه قند

photo_2016-08-10_10-18-37