آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
اطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی بلوار حسین رضا ورامین
اطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی بلوار حسین رضا ورامین
۲۳ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی بلوار حسین رضا ورامین
روز دوشنبه مورخه 96/3/22اطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی حسین رضاورامین که با حضور سریع وبه موقع Bایستگاه مرکزی از گسترش و سرایت حریق به مزارع همجوار جلوگیری شد

گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامینر،بهنام کرمانی  سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ازاطفا حریق زمین کشاورزی در حوالی بلوار کاظم آباد  که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفتBایستگاه مرکزی از گسترش و سرایت حریق به مزارع همجوار جلوگیری شد

شایان ذکر است:عملکرد سریع پرسنل آتش نشانی باعث جلوگیری از سرایت حریق به مزارع همجوار شد و مقدار گسترده ای از مزارع همجوار ایمن سازی شد