اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
اطفا حریق منزل مسکونی در کاظم آباد ورامین
اطفا حریق منزل مسکونی در کاظم آباد ورامین
۲۹ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطفا حریق منزل مسکونی در کاظم آباد ورامین
بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی از اطفا حریق منزل مسکونی در کاظم آباد ورامین خبر داد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی از اطفا حریق منزل مسکونی در کاظم آباد ورامین خبر داد
کرمانی افزود :به محض اطلاع از این حادثه نیروهای سازمان آتش نشانی با حضوربه موقع خود از گسترش آتش جلو گیری به عمل آمد خوشبختانه این حادثه هیچ  تلفات جانی نداشت