آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
اطفا حریق گلخانه در حوالی روستای باغخواص بخش مرکزی ورامین
اطفا حریق گلخانه در حوالی روستای باغخواص بخش مرکزی ورامین
۱۶ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطفا حریق گلخانه در حوالی روستای باغخواص بخش مرکزی ورامین
بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین ازاطفا حریق گلخانه در حوالی روستای باغخواص بخش مرکزی ورامین خبر داد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از اطفا حریق گلخانه در حوالی روستای باغخواص بخش مرکزی ورامین خبرداد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت Aایستگاه شماره ۲سریعا محل حریق ایمن سازی و از گسترش و سرایت حریق به دیگر قسمت های گلخانه جلوگیری بعمل آمد
خوشبختانه این حریق هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و کلیه کارکنان این واحد تولیدی در صحت و سلامت کامل میباشند