(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
اطفا حریق گلخانه در حوالی روستای باغخواص بخش مرکزی ورامین
اطفا حریق گلخانه در حوالی روستای باغخواص بخش مرکزی ورامین
۱۶ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اطفا حریق گلخانه در حوالی روستای باغخواص بخش مرکزی ورامین
بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین ازاطفا حریق گلخانه در حوالی روستای باغخواص بخش مرکزی ورامین خبر داد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین از اطفا حریق گلخانه در حوالی روستای باغخواص بخش مرکزی ورامین خبرداد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت Aایستگاه شماره ۲سریعا محل حریق ایمن سازی و از گسترش و سرایت حریق به دیگر قسمت های گلخانه جلوگیری بعمل آمد
خوشبختانه این حریق هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و کلیه کارکنان این واحد تولیدی در صحت و سلامت کامل میباشند