(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی شهرداری ورامین
اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی شهرداری ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی شهرداری ورامین
معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین از اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین از اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی خبرداد

رنگ امیزی پایه چراغ وتابلو وعلائم راهنمای وجان پناه از بلوار کفن پوشان تا بلوار قدوسی طرح جهادی رنگ امیزی وتا کلیه بلوارها وخیابانها طرح جهادی ادامه دارد