آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی شهرداری ورامین
اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی شهرداری ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی شهرداری ورامین
معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین از اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین از اقدامات واحد زیبا سازی در طرح جهادی خبرداد

رنگ امیزی پایه چراغ وتابلو وعلائم راهنمای وجان پناه از بلوار کفن پوشان تا بلوار قدوسی طرح جهادی رنگ امیزی وتا کلیه بلوارها وخیابانها طرح جهادی ادامه دارد