شهرداری ورامین » اولین جلسه هم اندیش مدیر اداره روابط عمومی شهرداری ورامین باپرسنل مجموعه وکارکنان روابط عمومی مناطق یک ودو شهرداری اولین جلسه هم اندیش مدیر اداره روابط عمومی شهرداری ورامین باپرسنل مجموعه وکارکنان روابط عمومی مناطق یک ودو شهرداری – شهرداری ورامین
اولین جلسه هم اندیش مدیر اداره روابط عمومی شهرداری ورامین باپرسنل مجموعه وکارکنان روابط عمومی مناطق یک ودو شهرداری
۰۹ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
اولین جلسه هم اندیش مدیر اداره روابط عمومی شهرداری ورامین باپرسنل مجموعه وکارکنان روابط عمومی مناطق یک ودو شهرداری

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین.در این جلسه محمد رضا حیدری مسئول اداره روابط عمومی شهرداری  ورامین گفت :هدف از این جلسه بیشتر شناخت مشکلات روابط عمومی  شهرداری است واینکه بدانیم چرا نتوانسته ایم به انچه که انتظار بوده است برسیم

حیدری افزود:روابط عمومی دریک اداره حکم پیشانی آن اداره است وماباید تمام توان خود را خرج کنیم تا بهترین چهره رابه شهرداری ورامین ببخشیم

بازرس ویژه شهردارورامین گفت :روابط عمومی یک اداره بدون خبرنگاران معنایی ندارد واعضاوکارکنان روابط عمومی می بایست خودرا مکلف بر ارتباط مستمر وعالی با خبر نگاران بداند واگر این ارتباط زیاد شود بدانید که مجموعه پیشرفت خواهد کرد واگر با خبرنگاران فاطله گرفتیم بدانید که درجا خواهیم زد وپیشرفت ودست آوردی حاصل نخواهد شد

حیدری گفت: اولین ماموریتی که برای خودم وپرسنل روابط عمومی در نظر گرفته ام  این است که باید هرچه سریعتر گزارش عملکرد مجموعه شهرداری وسازمانها ی تابع جمع آواری شودتا مردم بهتراز قبل با خدمات خادمان خود در شهرداری آشنا شود

مدیر اداره روابط عمومی شهرداری ورامین گفت:تمام سعی وتلاشمان باید این باشد دراین پستی که هستیم بهترین عملکرد را داشته باشیم  تاخدای ناکرده بیت المال ضایع نگردد