(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
ایستگاه صلواتی شهرداری ورامین درشب شهادت امام رضا (ع)
ایستگاه صلواتی شهرداری ورامین درشب شهادت امام رضا (ع)
۲۹ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ایستگاه صلواتی شهرداری ورامین درشب شهادت امام رضا (ع)
شهرداری ورامین در اقدامی خداپسندانه ایستگاه صلواتی درایستگاه راه آهن بمناسبت شب شهادت امام رضا (ع) از زوار آن امام پذیرایی به عمل آوردند

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین شهرداری ورامین در اقدامی خداپسندانه ایستگاه صلواتی درایستگاه راه آهن بمناسبت شب شهادت امام رضا (ع) از زوار آن امام پذیرایی به عمل آوردند

شهرداری ورامین باتوجه به روال سالهای گذشته از زوار امام رضا علیه السلام در شب شهادتش پذیرایی کردند