آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
بازدید شهردار ورامین از سیستم دیتا سنتر واحد انفورماتیک شهرداری ورامین
بازدید شهردار ورامین از سیستم دیتا سنتر واحد انفورماتیک شهرداری ورامین
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بازدید شهردار ورامین از سیستم دیتا سنتر واحد انفورماتیک شهرداری ورامین
مورخ چهارم 1396بازدید شهردار ورامین از سیستم دیتا سنتر واحد انفورماتیک شهرداری ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بازدید شهردار ورامین بازدید شهردار ورامین از سیستم دیتا سنتر واحد انفورماتیک شهرداری ورامین صورت پذیرفت
گفتنی است این واحد دارای سیستم های پیشرفته الکترونیکی و کامپیوتری است که برای اولین بار در شهرداری ورامین اجرا شده است