(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
بررسی وپیگیری مشکلات تعاونی های مسکونی ورامین توسط شهرداری
بررسی وپیگیری مشکلات تعاونی های مسکونی ورامین توسط شهرداری
۲۴ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بررسی وپیگیری مشکلات تعاونی های مسکونی ورامین توسط شهرداری
شهردار ورامین در جلسه ای فوری مشکلات تعاونی های مسکونی ورامین را با حضور مدیران شهری بررسی کرد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین مهندس حین دهقان شهردار ورامین در جلسه ای فوری خواستار رفع مشکلات تعاونی های مسکونی ورامین را با حضور مدیران شهری  را بررسی و پیگیری کرد

در این جلسه تاکید شد باید این معضل  را با راهکارها وبرنامه ریزی دقیق پیگیر بود و در اسرع وقت این مشکلات را حل نماییم