شهرداری ورامین » بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری ورامین با یک هزار دویست میلیارد تومان جهت بررسی وتصویب تقدیم شورای اسلامی شهر ورامین گردید .  بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری ورامین با یک هزار دویست میلیارد تومان جهت بررسی وتصویب تقدیم شورای اسلامی شهر ورامین گردید .  – شهرداری ورامین
بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری ورامین با یک هزار دویست میلیارد تومان جهت بررسی وتصویب تقدیم شورای اسلامی شهر ورامین گردید . 
۰۲ بهمن ۱۴۰۱
نسخه چاپی
بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری ورامین با یک هزار دویست میلیارد تومان جهت بررسی وتصویب تقدیم شورای اسلامی شهر ورامین گردید . 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، با حضور علیرضا مومنی شهردار ورامین به همراه معاونین و مدیران عامل سازمان ها و مدیران ارشد شهرداری ورامین در شورای اسلامی شهر ورامین دفترچه بودجه شهرداری ورامین درسال ۱۴۰۲ تقدیم محمد وصالپور ریاست شورای اسلامی شهر ورامین ‌گردید.

در ادامه علیرضا مومنی شهردار ورامین ضمن تقدیر وتشکر از رئیس و اعضا شورای اسلامی شهر ورامین درخصوص همراهی وحمایت از شهرداری ورامین در سال ۱۴۰۱ افزودن در بودجه سال ۱۴۰۲ با مبلغ یک هزار دویست میلیارد تومان با افزایش ۱۰۰درصدی در شهرداری ورامین تهیه وتدوین جهت بررسی وتصویب به حضور اعضا شورا اسلامی شهر ورامین تقدیم گردید .