برگزاری نشست صمیمانه فرمانده بسیج ادارات با بهزاد داودی سرپرست شهرداری ورامین
اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در بلوارهای امام رضا (ع) و الغدیر
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
طرح بهداشت محله ای در تمام نواحی چهارگانه شهرداری ورامین انجام می شود
اجرای عملیات لگه گیری آسفالت معابر عمومی شهر توسط شهرداری ورامین شتاب بیشتری به خود گرفت
تجدید مزایده عمومی شهرداری ورامین
تجدید مزایده عمومی شهرداری ورامین
۲۱ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
تجدید مزایده عمومی شهرداری ورامین
شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوزوزهای شماره 8246/2455مورخه 94/10/24و8246/586مورخه 94/03/6شورای اسلامی شهر ورامین به شرح ذیل و از طریق اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین”

شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوزوزهای شماره ۸۲۴۶/۲۴۵۵مورخه ۹۴/۱۰/۲۴و۸۲۴۶/۵۸۶مورخه ۹۴/۰۳/۶شورای اسلامی شهر ورامین به شرح ذیل و از طریق اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

۱- مکان فروش اغذیه وتنقلات در جایگاهcng، حصارک منطقه یک ۱۵متر مربع

۲- مکان فروش اغذیه وتنقلات در جایگاهcng،قاسم آباد منطقه دو۱۵متر مربع

۳-اجاره مکان دکه فروش اغذیه وتنقلات در جایگاهcng،تر مینال مسافربری  منطقه دو۱۵متر مربع

۴- اجاره مکان استقراردکه عرضه مستقیم میوه و تره بارواقع در خیر آباد منطقه دو ۴۰متر

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وک