شهرداری ورامین » تجدید مزایده عمومی شهرداری ورامین تجدید مزایده عمومی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
تجدید مزایده عمومی شهرداری ورامین
۲۱ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
تجدید مزایده عمومی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین”

شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد مجوزوزهای شماره ۸۲۴۶/۲۴۵۵مورخه ۹۴/۱۰/۲۴و۸۲۴۶/۵۸۶مورخه ۹۴/۰۳/۶شورای اسلامی شهر ورامین به شرح ذیل و از طریق اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

۱- مکان فروش اغذیه وتنقلات در جایگاهcng، حصارک منطقه یک ۱۵متر مربع

۲- مکان فروش اغذیه وتنقلات در جایگاهcng،قاسم آباد منطقه دو۱۵متر مربع

۳-اجاره مکان دکه فروش اغذیه وتنقلات در جایگاهcng،تر مینال مسافربری  منطقه دو۱۵متر مربع

۴- اجاره مکان استقراردکه عرضه مستقیم میوه و تره بارواقع در خیر آباد منطقه دو ۴۰متر

داوطلبان میتوانند ظرف ۱۵ روزکاری ازانتشار آگهی نوبت دوم در روز دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار دادهای شهرداری ویا به سایت اینترنتی www.e-varamin.ir شهردای ورامین مراجعه واسناد مناقصه را دریافت وپشنهادات خود رابه دبیرخانه شهرداری تسلیم ورسید دریافت نمایند .

تلفن تماس:  ۷-۳۶۲۴۲۵۲۵داخلی۳۶۶-۳۶۴

شهرداری در  رد یاقبول یک یاکلیه پشنهادات مختار است

هزینه درج آگهی وک