(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
ترمیم آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر ورامین
ترمیم آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر ورامین
۰۸ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ترمیم آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر ورامین
صادق عباسی معاون عمرانی شهرداری ورامین: ترمیم آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاون عمرانی شهرداری ورامین: ترمیم آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر ورامین خبرداد

عباسیافزود : معابر اصلی و فرعی سطح شهر ورامین در نواحی مختلف شهرداری در دست اقدام میباشد. و این در در راستای طرح جهادی عمرانی در دست اقدام این معاونت قرار دارد