(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
جلسه طرح جهادی خدمات شهری با حضور شهردار ورامین
جلسه طرح جهادی خدمات شهری با حضور شهردار ورامین
۱۴ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه طرح جهادی خدمات شهری با حضور شهردار ورامین
جلسه طرح جهادی خدمات شهری با حضور شهردار ورامین برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین جلسه طرح جهادی خدمات شهری با حضور شهردار ورامین برگزارشد

در این جلسه که باحضور شهردار ، مدیران نواحی و معاونت های خدمات شهری مناطق سه گانه شهر ورامین برگزار شد در خصوص طرح جهادی خدمات شهری با  جهت امور اجرایی شهر و خدمات بهتر از نظر نظافت شهری به عموم شهروندان تبادل نظر شد