(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
جلوگیری از انتقال و شیوع بیماری ها جزء لاینفک پسماندهای عفونی و درمانی مطب ها و مراکز پزشکی شهری
جلوگیری از انتقال و شیوع بیماری ها جزء لاینفک پسماندهای عفونی و درمانی مطب ها  و مراکز پزشکی شهری
۰۲ خرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
جلوگیری از انتقال و شیوع بیماری ها جزء لاینفک پسماندهای عفونی و درمانی مطب ها و مراکز پزشکی شهری
جلوگیری از انتقال و شیوع بیماری ها جزء لاینفک پسماندهای عفونی و درمانی مطب ها و مراکز پزشکی شهری است ، با مد نظر قراردادن این موضوع و اهمیت بهداشت شهری، جلسه ای تخصصی با ماهیت تعامل سازمان های مرتبط در خصوص نحوه جمع آوری و ساماندهی این دسته از پسماندها با حضور دکتر مهدیزاده نماینده نظام پزشکی شهرستان ، مهندس گل محمدی رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و قاسمی معاونت محترم خدمات شهری شهرداری ورامین در روز دوشنبه مورخ 95/02/27در دفتر سازمان مدیریت پسماند شهرداری برگزار گردید.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری  و شورای اسلامی شهر ورامین ، در ابتدای این جلسه مهندس مرادی سرپرست سازمان مدیریت پسماند ضمن تشکر و قدردانی از حضور مدعوین ، به تشریح جوانب ناشی از عدم رعایت موارد بهداشتی در جمع آوری پسماندهای عفونی و ضرورت  انجام آن پرداخته و در این راستا، موضوع مورد بحث از دیدگاه کارشناسی و با در نظر گرفتن توانمندی ها و دغدغه های موجود  و اعمال نقطه نظرات کلیه اعضا ، مورد تحلیل واقع گردید و در جهت اجرای بهینه طرح مذکور ، تصمیماتی اتخاذ که در صورت همکاری همه جانبه مسئولین ، پزشکان و مراکز درمانی و اخذ مجوزهای مربوطه ، به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد .