(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
حضور شهردارورامین درنمازجمعه وملاقات باشهروندان
حضور شهردارورامین درنمازجمعه وملاقات باشهروندان
۱۳ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
حضور شهردارورامین درنمازجمعه وملاقات باشهروندان
حضور شهردارورامین درنمازجمعه وملاقات باشهروندان

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین حضور شهردارورامین درنمازجمعه وملاقات باشهروندان صورت پذیرفت

در نماز جمعه این هفته شهردار ورامین پس اقامه نماز و خطبه در جمع شهروندان ورامین حضوری صمیمی داشت به طوری که به صورت چهره به چهره و احئال پرسی عموم وجویا شدن از مشکلات مردم را جویاشد مهندس حسین دهقان پس از احوال پرسی وگوش دادن به درخواست شهروندان دستورات لازم را برای رفع مشکلات مردم را صادر نمود