آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین
دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین
۲۲ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین
مورخ 21آبان 1396دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیداربخشدارجوادآباد باشهردار ورامین صورت پذیرفت
در این دیدار در خصوص خدمات شهری وروسنایی در قبال مردم تبادل نظر شد و تاکیدبه جلب رضایت مردم در روند واجرای خدمات به مردم شد

درپایان بخشدارجوادآباد انتخاب مهندس حسین دهقان را بعنوان شهردار ورامین تبریک گفت و برای ایشان آرزوی توفیق درخدمت به مردم راخواستارشد