آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین
دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین
صبح روز چهار شنبه مورخ 17 آبان 1396دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین صورت پذیرفت
در این دیدار دکتر سهم الدینی ضمن تبریک جهت انتخاب مهندس دهنان بعنوان شهردارورامین برلزوم همکاری متقابل تاکید کردند