اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین
دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین
صبح روز چهار شنبه مورخ 17 آبان 1396دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :دیدار دکتر سهم الدینی رئیس هیات مدیره بانک دی کشور با شهردار ورامین صورت پذیرفت
در این دیدار دکتر سهم الدینی ضمن تبریک جهت انتخاب مهندس دهنان بعنوان شهردارورامین برلزوم همکاری متقابل تاکید کردند