شهرداری ورامین » دیدار ریاست ادارات شهرستان ورامین با شهردار دیدار ریاست ادارات شهرستان ورامین با شهردار – شهرداری ورامین
دیدار ریاست ادارات شهرستان ورامین با شهردار
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار ریاست ادارات شهرستان ورامین با شهردار

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار ریاست ادارات بنیاد مسکن، آب، برق، مخابرات و پست شهرستان ورامین با شهردارصورت پذیرفت

در این دیدار ریاست ادارات بنیاد مسکن، آب، برق، مخابرات و پست شهرستان ورامین با شهردار صورت پذیرفت
و تاکید بر همکاری متقابل  و تعامل هرچه بیشتر تاکید شد