اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
دیدار ریاست ادارات شهرستان ورامین با شهردار
دیدار ریاست ادارات شهرستان ورامین با شهردار
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار ریاست ادارات شهرستان ورامین با شهردار
صبح روز شنبه مورخ چهارم 1396دیدار ریاست ادارات بنیاد مسکن، آب، برق، مخابرات و پست شهرستان ورامین با شهردارصورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار ریاست ادارات بنیاد مسکن، آب، برق، مخابرات و پست شهرستان ورامین با شهردارصورت پذیرفت

در این دیدار ریاست ادارات بنیاد مسکن، آب، برق، مخابرات و پست شهرستان ورامین با شهردار صورت پذیرفت
و تاکید بر همکاری متقابل  و تعامل هرچه بیشتر تاکید شد