(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
دیدار رییس اداره ارشادبا شهردارورامین
دیدار رییس اداره ارشادبا شهردارورامین
۲۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار رییس اداره ارشادبا شهردارورامین
مورخ 20آبان 1396دیدار رییس اداره ارشادبا شهردارورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار رییس اداره ارشادبا شهردارورامین صورت پذیرفت

در این دیدار طاهری رییس اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی ورامین پیرامون مسایل فرهنگی و مشکلات فرهنگسراهای ورامین به گفتگو و تبادل نظر با مهندس دهقان شهردار ورامین پرداختند.