(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
دیدار مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی باشهردارورامین
دیدار مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی باشهردارورامین
۱۷ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی باشهردارورامین
مورخ 16آبان1396 دیدار مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی باشهردارورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین  دیدار مدیر عامل وکارکنان سازمان اتوبوسرانی ورامین برارائه خدمات و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تاکیدشد