شهرداری ورامین » دیدار مردمی شهردار ورامین با شهروندان عزیز منطقه خیرآباد برگزار می شود . دیدار مردمی شهردار ورامین با شهروندان عزیز منطقه خیرآباد برگزار می شود . – شهرداری ورامین
دیدار مردمی شهردار ورامین با شهروندان عزیز منطقه خیرآباد برگزار می شود .
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
دیدار مردمی شهردار ورامین با شهروندان عزیز منطقه خیرآباد برگزار می شود .

 

1-2-2