(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین
رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین
۲۹ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین
در راستای طرح جهادی خدمات شهری معاونت خدمات شهر واحد زیباسازی رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین را آغاز نموده

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ور امین در راستای طرح جهادی خدمات شهری معاونت خدمات شهر واحد زیباسازی رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین را آغاز نموده

به دستور شهرردا مهندس دهقان رنگ امیزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابر  المان کارد پیاده رو بلوار باهنر قدوسی رسالت  شهرک رضی انجام شد