آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین
رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین
۲۹ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین
در راستای طرح جهادی خدمات شهری معاونت خدمات شهر واحد زیباسازی رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین را آغاز نموده

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ور امین در راستای طرح جهادی خدمات شهری معاونت خدمات شهر واحد زیباسازی رنگ میزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابردر سطح شهر ورامین را آغاز نموده

به دستور شهرردا مهندس دهقان رنگ امیزی پایه تابلو علایم راهنمای جان پناه تابلو معابر  المان کارد پیاده رو بلوار باهنر قدوسی رسالت  شهرک رضی انجام شد