شهرداری ورامین » سازمان پسماند>آگهی تجدید مزایده عمومی سازمان پسماند>آگهی تجدید مزایده عمومی – شهرداری ورامین
سازمان پسماند>آگهی تجدید مزایده عمومی
۲۴ اسفند ۱۳۹۳
نسخه چاپی
سازمان پسماند>آگهی تجدید مزایده عمومی

جهت دیدن تصویر باکیفیت روی هر عکس کیک نمایید

مناقصه و مزایده شهرداری ورامین

مناقصه و مزایده شهرداری ورامین

مناقصه و مزایده شهرداری ورامین

مناقصه و مزایده شهرداری ورامین

مناقصه و مزایده شهرداری ورامین