(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
سعید رضا علیبگی سرپرست ناحیه چهار شهرداری منصوب شد
سعید رضا علیبگی سرپرست ناحیه چهار شهرداری منصوب شد
۰۷ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
سعید رضا علیبگی سرپرست ناحیه چهار شهرداری منصوب شد
طی حکمی از سوی مهندس دهقان شهردار ورامین سعید رضا علیبگی سرپرست ناحیه چهار شهرداری منصوب شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  طی حکمی از سوی مهندس دهقان شهردار ورامین سعید رضا علیبگی سرپرست ناحیه چهار شهرداری منصوب شد

به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور وبا حفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست ناحیه چهار شهرداری منصوب میگردید

امید است وفق قوانین ومقررات تحت نظر معاون محترم خدمات شهر نسبت به انجام وظایف وامور محوله اهتمام لازم را معمول داشته وبا توکل برخداوند متعال موفق وموید باشید