شهرداری ورامین » شرایط تبلیغات محیطی کاندیداهای شورای شهر اعلام شد شرایط تبلیغات محیطی کاندیداهای شورای شهر اعلام شد – شهرداری ورامین
شرایط تبلیغات محیطی کاندیداهای شورای شهر اعلام شد
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شرایط تبلیغات محیطی کاندیداهای شورای شهر اعلام شد

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین .ابوالفضل قاسمی معاونت خدمات شهری شهرداری ضمن تبریک اعیادشعبانیه خصوصا عیدولادت حضرت ولیعصرعج درخصوص تبلیغات سطح شهراظهار داشت: باعنایت به مواد۵۵ و۹۲قانون شهرداریها، شهرداری درتاریخ اسفندماه۱۳۹۵موضوع تبلیغات رابه شرکت مجری تبلیغات شهری براساس مقررات جاری واگذارواقدام به عقدقراردادنموده است .
قاسمی افزود باتوجه به شرایط پیش رو ودرجهت ساماندهی امر تبلیغات مقتضی است شهروندان وکلیه کاندیداهای دوره ۵شوراهای اسلامی شهرقبل ازشروع واغاز تبلیغات رسمی درسطح شهر جهت جانمایی مناسب درراستای عدم هرگونه مزاحمت برای عابرین وخودروهای عبوری نسبت به اخذمجوزات لازم برابر دستورالعملهای ستادانتخابات شهرستان به شرکت مجری تبلیغات (غزال نقشینه مبتکر) واقع درخیابان شهیدبهشتی نبش کوچه وحدت مراجعه نمایند ودرصورت عدم توجه شرکت موصوف برابر قراردادعمل خواهد نمود.
وی افزود ازهمه کاندیداهای گرامی درخواست میگردد رعایت قانون ومقررات رابنمایندوازنصب هرگونه  بنر وپوستر درغیر از مواردمعینه خودداری وبه عاملین خودتذکرات لازم راابلاغ فرمایند تا ازابتدا عامل به قانون ووظیفه بوده وشهرمان راپاکیزه نگهداریم.مضافا ازنصب واویز هرگونه پلاکارد دربلوارها والمانهای شهری خواهشمنداست خودداری فرمایید.شرایط تبلیغات محیطی کاندیداهای شورای شهر اعلام شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین .ابوالفضل قاسمی معاونت خدمات شهری شهرداری ضمن تبریک اعیادشعبانیه خصوصا عیدولادت حضرت ولیعصرعج درخصوص تبلیغات سطح شهراظهار داشت: باعنایت به مواد۵۵ و۹۲قانون شهرداریها، شهرداری درتاریخ اسفندماه۱۳۹۵موضوع تبلیغات رابه شرکت مجری تبلیغات شهری براساس مقررات جاری واگذارواقدام به عقدقراردادنموده است .
قاسمی افزود باتوجه به شرایط پیش رو ودرجهت ساماندهی امر تبلیغات مقتضی است شهروندان وکلیه کاندیداهای دوره ۵شوراهای اسلامی شهرقبل ازشروع واغاز تبلیغات رسمی درسطح شهر جهت جانمایی مناسب درراستای عدم هرگونه مزاحمت برای عابرین وخودروهای عبوری نسبت به اخذمجوزات لازم برابر دستورالعملهای ستادانتخابات شهرستان به شرکت مجری تبلیغات (غزال نقشینه مبتکر) واقع درخیابان شهیدبهشتی نبش کوچه وحدت مراجعه نمایند ودرصورت عدم توجه شرکت موصوف برابر قراردادعمل خواهد نمود.
وی افزود ازهمه کاندیداهای گرامی درخواست میگردد رعایت قانون ومقررات رابنمایندوازنصب هرگونه  بنر وپوستر درغیر از مواردمعینه خودداری وبه عاملین خودتذکرات لازم راابلاغ فرمایند تا ازابتدا عامل به قانون ووظیفه بوده وشهرمان راپاکیزه نگهداریم.مضافا ازنصب واویز هرگونه پلاکارد دربلوارها والمانهای شهری خواهشمنداست خودداری فرمایید.