(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
شهرداری ورامین بازنده جدال نفس گیر باذ تیم شمس تهران
شهرداری ورامین بازنده جدال نفس گیر باذ تیم شمس تهران
۱۳ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شهرداری ورامین بازنده جدال نفس گیر باذ تیم شمس تهران
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ازشکست تیم شهرداری ورامین مقابل تیم شمس تهران خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین ازشکست تیم شهرداری ورامین مقابل تیم شمس تهران خبرداد

دلیری افزود رقابت شهرداری ورامین – شمس با رقابت نزدیک وعلی رقم بازی خوب ورامین در پایان با نتیجه سه بردو شکست رامقابل این تیم تهرانی پذیراشد

شایان ذکراست این بازی درسالن شهید گلعباسی برگزار شد