آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
شهرداری ورامین-شهرداری ارومیه
شهرداری ورامین-شهرداری ارومیه
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شهرداری ورامین-شهرداری ارومیه
علی دلیری مسئول واحد فضای سبز شهرداری گفت در دیداری مهم و حساس حامی تیم محبوبمان خواهیم بود شهرداری ورامین-شهرداری ارومیه

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد فضای سبز شهرداری گفت در دیداری مهم و حساس حامی تیم محبوبمان خواهیم بود شهرداری ورامین-شهرداری ارومیه در سالن شهید گلعباسی ورامین خواهد بود
یکشنبه ۵ آذر ساعت ۱۶:۳۰ سالن شهید گلعباسی از عزیزان ورامینی تقاضا داریم برای حمایت در سالن حضور یابید جهت حمایت و روحیه تیم محبوبمان