(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
شهرداری ورامین-شهرداری ارومیه
شهرداری ورامین-شهرداری ارومیه
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شهرداری ورامین-شهرداری ارومیه
علی دلیری مسئول واحد فضای سبز شهرداری گفت در دیداری مهم و حساس حامی تیم محبوبمان خواهیم بود شهرداری ورامین-شهرداری ارومیه

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد فضای سبز شهرداری گفت در دیداری مهم و حساس حامی تیم محبوبمان خواهیم بود شهرداری ورامین-شهرداری ارومیه در سالن شهید گلعباسی ورامین خواهد بود
یکشنبه ۵ آذر ساعت ۱۶:۳۰ سالن شهید گلعباسی از عزیزان ورامینی تقاضا داریم برای حمایت در سالن حضور یابید جهت حمایت و روحیه تیم محبوبمان