اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
شکست والیبال شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران
شکست والیبال شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران
۲۹ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شکست والیبال شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری وشورای اسلامی از شکست والیبا شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران در رقابتهای لیگ کشور خبرداد

علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری وشورای اسلامی از شکست والیبا شهرداری ورامین مقابل سایپا تهران در رقابتهای لیگ کشور خبرداد

دلیری افزود : باخت عزتمندانه شهرداری ورتامین مقابل سایپا علی رقم بازی خوب در این بازی که در سالن شهید گلعباسی برگزار شد با نتیجه

سایپا۳شهرداری ورامین۲ به پایان رسید که در پنج ست بصورت ذیل
ست اول:۲۵-۲۲
ست دوم:۲۹-۲۷
ست سوم:۲۵-۱۵
ست چهارم:۲۵-۱۷
ست پنجم:۱۵-۱۰ به پایان رسید