(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
طراحی و زیبا سازی خیابان شهید بهشتی جنب اداره تربیت بدنی
طراحی و زیبا سازی خیابان شهید بهشتی جنب اداره تربیت بدنی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
طراحی و زیبا سازی خیابان شهید بهشتی جنب اداره تربیت بدنی
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، طراحی و زیبا سازی خیابان شهید بهشتی جنب اداره تربیت بدنی توسط واحد طراحی زیباسازی شهرداری صورت پذیرفت .

 

photo_2016-05-19_23-30-23