اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
طرح جمع آورى بنرهاى غیرمجاز سطح شهر ورامین توسط شهرداری
طرح جمع آورى بنرهاى غیرمجاز سطح شهر ورامین توسط شهرداری
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
طرح جمع آورى بنرهاى غیرمجاز سطح شهر ورامین توسط شهرداری
طرح جمع آورى بنرهاى غیرمجاز سطح شهر ورامین توسط معاونت خدمات شهری شهرداری کلید خورد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین مسعود نفری مسئول امورشهری از طرح جمع آورى بنرهاى غیرمجاز سطح شهر ورامین توسط شهرداری خبرداد

نفری افزود :سومین روز از طرح جهادی خدمات شهری پرسنل زحمت کش خدمات شهری با حضور مدیران نواحی سه گانه از خیر آباد تا کهنه گل
اقدام به جمع آوری بنرهای سطح شهرنمودند