آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( فراخوان))
(( فراخوان))
۱۵ آبان ۱۳۹۹
نسخه چاپی
(( فراخوان))
(( فراخوان))  موضوع فراخوان: واگذاری انجام کلیه مراحل ثبت نام نظام ارزش افزوده، شناسایی برای استرداد مالیات اضافه پرداختی، اجرای مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ثبت معاملات فصلی و غیره از مهر ماه سال ۸۷ تا پایان سال ۹۸ طبق ضوابط و مقررات و به صورت درصدی از محل استرداد وجه مالیات های … ادامه خواندن (( فراخوان))

(( فراخوان))

 موضوع فراخوان:

واگذاری انجام کلیه مراحل ثبت نام نظام ارزش افزوده، شناسایی برای استرداد مالیات اضافه پرداختی، اجرای مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ثبت معاملات فصلی و غیره از مهر ماه سال ۸۷ تا پایان سال ۹۸ طبق ضوابط و مقررات و به صورت درصدی از محل استرداد وجه مالیات های ارزش افزوده پرداخت شده به شهرداری طبق مجوز شورای اسلامی شهر ورامین به شماره ۹۲۶/۸۲۴۶ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۹٫ 

– شرکت کنندگان در فراخوان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

– شرکت کنندگان در فراخوان باید دارای سوابق و رزومه کاری درخصوص فراخوان باشند و حداقل نسبت به وصول مطالبات موضوع فراخوان در سه شهرداری سطح کشور اقدام نموده و نتیجه مثبت گرفته باشند.

– شرکت کنندگان در فراخوان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۲روز کاری از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين مراجعه و اسناد فراخوان را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

     – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

     – هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان فراخوان خواهد بود .

     – ساير اطلاعات و جزئيات درفرم شرایط فراخوان موجود مي باشد .

                                                                                                                            دهقان                  

                                                                                                                     شهردار ورامين