شهرداری ورامین » (( فراخوان)) (( فراخوان)) – شهرداری ورامین
(( فراخوان))
۱۵ آبان ۱۳۹۹
نسخه چاپی
(( فراخوان))

(( فراخوان))

 موضوع فراخوان:

واگذاری انجام کلیه مراحل ثبت نام نظام ارزش افزوده، شناسایی برای استرداد مالیات اضافه پرداختی، اجرای مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ثبت معاملات فصلی و غیره از مهر ماه سال ۸۷ تا پایان سال ۹۸ طبق ضوابط و مقررات و به صورت درصدی از محل استرداد وجه مالیات های ارزش افزوده پرداخت شده به شهرداری طبق مجوز شورای اسلامی شهر ورامین به شماره ۹۲۶/۸۲۴۶ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۹٫ 

– شرکت کنندگان در فراخوان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

– شرکت کنندگان در فراخوان باید دارای سوابق و رزومه کاری درخصوص فراخوان باشند و حداقل نسبت به وصول مطالبات موضوع فراخوان در سه شهرداری سطح کشور اقدام نموده و نتیجه مثبت گرفته باشند.

– شرکت کنندگان در فراخوان مي توانند حداكثر ظرف مدت ۱۲روز کاری از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين مراجعه و اسناد فراخوان را دريافت و پيشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند. (تلفن تماس : ۷- ۳۶۲۴۲۵۲۵ داخلی -۳۶۴-۳۶۶)

     – شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

     – هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان فراخوان خواهد بود .

     – ساير اطلاعات و جزئيات درفرم شرایط فراخوان موجود مي باشد .

                                                                                                                            دهقان                  

                                                                                                                     شهردار ورامين