برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
لایروبی کانال آب بدرلو کارخانه قند توسط ناحیه۲شهرداری ورامین
لایروبی کانال آب بدرلو کارخانه قند توسط ناحیه۲شهرداری ورامین
۲۳ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
لایروبی کانال آب بدرلو کارخانه قند توسط ناحیه۲شهرداری ورامین
داریوش میرزایی مدیر منطقه دو شهرداری ورامین از لایروبی کانال آب بدرلو کارخانه قند توسط ناحیه دو خبر داد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین داریوش میرزایی مدیر منطقه دو شهرداری ورامین از لایروبی کانال آب بدرلو کارخانه قند توسط ناحیه دو خبر داد

میرزایی افزود : با توجه به انباشته شدن آب و ته نشین شدن لجن ها و بوجود آمدن فضای نامطبوع برای منطقه کانال آب بدرلو کارخانه قند توسط ناحیه۲شهرداری ورامین لایروبی شد واین کانال یکی از معضلات منطقه کارخانه قند ورامین محسبوب می‌شود

میرزایی درپایان گفت از مردم عزیز خواستار همکاری در این زمینه میباشیم از تخلیه زباله در این مکان جداخودداری کنند تا در مسائل بهداشتی بیش از این شاهد مشکلاتی اینچنینی نباشیم